Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JoMilly.nl

 

Artikel 1: Definities

 

1.1.         Onder ‘JoMilly’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de v.o.f., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen, met KVK-nummer 90040546

1.2.         Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke- of rechtspersoon, die via jomilly.nl een bestelling plaatst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop JoMilly.nl

2.2       Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3       Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijft.

2.4      JoMilly behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 

3.1       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en JoMilly komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van JoMilly gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens 

 

4.1       JoMilly is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens.
Deze persoonsregistraties zal JoMilly aanmelden bij de Registratiekamer. 

4.2       De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door JoMilly vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres 
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop 
- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief

 

Artikel 5: Aanbod

 

5.1       Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door JoMilly met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JoMilly  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal JoMilly passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen. 

5.2       JoMilly kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3       Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft en krijgt de tweede persoon het aankoop bedrag terug.

 

Artikel 6: Prijzen en betalingen

 

6.1       Alle door JoMilly vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief eventuele BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

6.2       JoMilly behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.3       De hoogte van de verzendkosten staan op de website vermeld. Bij aankoop kan gekozen worden voor verzending of afhalen, over eventuele bezorging wordt verzocht per e-mail contact op te nemen. De kosten hiervan staan wel op de website vermeld.  

6.4       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5       Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:

            - Directe betaling via IDEAL

            - Betaling vooraf via bankoverschrijving: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL95INGB0003973661 t.n.v. E.D. Smith te Kolham, onder vermelding van het factuurnummer. Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldige bedrag op de bankrekening zijn bijgeschreven. Wordt deze termijn overschreden dan wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door JoMilly.

            - Contante betaling bij het afhalen van bestellingen in Kolham (dit gaat altijd in overleg met de klant).

 

Artikel 7: Verzendkosten

 

7.1       Verzendkosten Nederland via PostNL, kosten staan vermeld op de website.

            Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor graag eerst even contact per e-mail opnemen met JoMilly.

7.2       Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

Artikel 8: Levering

 

8.1       JoMilly bezorgt in principe alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzend- en/of bezorgkosten.

8.2       Bij ontvangst van betaling streven wij na de bestelling nog dezelfde werkdag te versturen (m.u.v. Afhaalartikelen) maar in ieder geval binnen 3 werkdagen. De genoemde levertijd is echter wel indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant derhalve geen recht op schadevergoeding evenmin annulering dan wel ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding dusdanig is dat redelijkerwijs van de klant niet kan worden verwacht dat deze de overeenkomst in stand houdt.

8.3       Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.4       JoMilly behoudt zich het recht voor om bestelling in gedeelten te leveren. De extra kosten hiervan komen dan wel voor rekening van JoMilly.

8.5       Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

9.1       Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan JoMilly zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 10: Retour

 

10.1      Indien gewenst kan een artikel retour worden gestuurd. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden middels een e-mailbericht. En binnen 5 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij JoMilly. De kosten hiervan komen voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed door middel van een (digitale) tegoedbon.

10.2      JoMilly behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 

11.1      De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website of promotie ervan berusten bij JoMilly of andere rechthebbenden.

11.2      Onder Intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële methoden en concepten.

 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1      Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld of overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13: Schadevergoeding

 

13.1      JoMilly kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

14.1      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde recht in Nederland.

 

 

 

.